خانه کسب و کار

کسب و کار

نکته

استراتزی برند هم اعلام می شود و هویت برند فعلا تا تغییرات  انجام میشود می توانید از این طریق  لباس ها را ببینید اگر قصد خرید...

تکنولوری های نوین انرزی در اینده

امروزه روز به روز بر اهمیت انرزی های نو و تجدید بزیر افزوده می شود نگاهی یه اینده الزام رویکرد مثبت در این زمینه را...

کارافرینان و انسان ها ی خلاق چگونه اند

نوشته را به نحوی مطزح میکنم که قالب افراد کار افرین و خلاق ارای ان هستند -با اعتماد به تفس -استمرار در کارو هدف -روحیه مثبت نگر -کمال...