خانه داستان

داستان

روایت کامبیز خان حسینی زین 40 ساله

https://www.youtube.com/watch?v=Isd83xL3N0c

با جشن بهمنگان آشنا شویم

دومین روز هر ماه در تقویم ایرانیان باستان و زرتشتیان امروزی بهمن نامیده می شود و جشن ویژۀ این روز بهمنگان نامیده می شود....